field_block:node:page:title

Txim thiab paj rau cov se ua hau lwm (Penalties and Interest Income Tax-Hmong)

field_block:node:page:body

​Ua se thiab them se lig yuav ua rau koj poob nyiaj ntau. Siv cov ntaub ntawv kev qhia hauv qab no los pab koj kom koj ho tsis txhob raug them txim thiab paj ntau.

Hom txim Kuv yuav ua li cas kuv thiaj li tsis tau them qhov txim no?
​Ua Se Lig ​Ua koj cov se kom tsis pub dhau lub Kaum Hlis Ntuj, hnub tim 15.
Them Lig
  • Them koj cov se kom tag tsis pub dhau lub Plaub Hlis Ntuj, hnub tim 18, tab txawm koj yuav tsis ua koj cov se kom ncav ntej lub Plaub Hlis Ntuj, hnub tim 18.
  • Yog koj yuav ua koj cov se kom ncav lub Kaum Hlis Ntuj, hnub tim 15, them kom txog 90 feem puas ntawm qhov se uas koj raug them kom ncav lub Plaub Hlis Ntuj, hunb tim 18. Kom mam them qhov seem thaum koj ua koj cov ntaub ntawv ua se.
Them tsis txaus cov se uas xwv xam (Underpayment of Estimated Tax) Laij thiab them koj cov se uas yuav tsum tau them txua txua peb lub hlis. Xav paub ntxiv, xyuas Estimated Tax for Individuals.
Cov Se Uas Dhau Ntev Heev Lawm Tsis Ua Yog hais tias koj tau txais ib daim ntawv tias koj yuav tsum tau ua koj li se (Demand to File), teb rov qab kom raws li cov ntsiab lus uas nyob rau hauv daim ntawv kom tsis pub dhau 30 hnub.
Them Lig Rau Cov Se Uas Yuav Tsum Tau Them Yog hais tias koj tau txais ib daim ntawv tias koj yuav tsum tau them koj li se, teb rov qab kom raws li cov ntsiab lus uas nyob rau hauv daim ntawv kom tsis pub dhau 60 hnub.

 

Hom Txim Qhov txim no yuav raug pes tsawg?     
Ua Se Lig 5 feem pua ntawm qhov se uas them tsis ncav lub Kaum Hlis Ntuj, hnub tim 15.
Them Lig
  • 4 feem puas ntawm qhov se uas them tsis ncav lub Plaub Hlis Ntuj, hnub tim 18.
  • Ntxiv thiab, 5 feem puas ntawm cov se uas tsis tau them nyob rau 180 hnub tom qab uas ua koj li se los yog lub Plaub Hlis Ntuj, hnub tim 18, seb hnub twg lig dua.
​Them tsis txaus cov se uas xwv xam (Underpayment of Estimated Tax) Siv Schedule M15, Underpayment of Estimated Income Tax, seb koj puas raug them txim.
Cov Se Uas Dhau Ntev Heev Lawm Tsis Ua 5 feem puas ntawm cov se uas tsis tau them los yog $100 (seb qhov twg yog qhov ntau)
Them Lig Rau Cov Se Uas Yuav Tsum Tau Them 4 feem puas ntawm cov se uas tsis them nyob rau 30 hnub ntawm hnub uas rub se (assessment),os yog 60 hnub tom qab kev txiav txim siab ntawm qhov kev thov (appeal.


Ntxiv thiab, 5 feem puas ntawm cov se uas tsis tau them nyob rau 180 hnub txij li thaum hnub uas rub se. Los yog 180 hnub tom qab kev txiav txim siab ntawm qhov kev thov (appeal).

Nplua rau qhov tsis lees paub los yog txhob txwm tsis paub txog txoj cai 10 feem puas ntawm cov se ntxiv uas tsis tau them, yog tias peb ntxiv se rau koj ntxiv

Ceeb toom: Minnesota Department of Revenue nplua tau koj yog koj txhob txwm ua se cuav lo si ua se dag kom tau nyiaj rov qab (refund). Tus nqis nplua yog 50 feem puas ntawm cov nyiaj (refund) uas koj tau ntawv ntxiv nrog rau 50 feem puas ntawm cov se koj tsis tso rau hauv koj cov ntaub ntawv ua se.  

Nej puas rub paj?

Peb yeej rub. Peb rub paj thiab txim rau cov se txij li thaum lub sib hawm uas dhau lawn es tsis them kom txog hnub uas them kom tag. Qhov paj uas rub ntawd nws yuav hloov txua xyoo. Cov nqi paj uas rub muaj raws li hauv qab no.

Year 2022 - 2021 2019 - 2020 2017 - 2018 2016 - 2010
Interest Rate

 3 feem puas

5 feem puas 4 feem puas 3 feem puas

                                                                                                             

Hmong - Penalty and Interest

Contact Info

field_block:node:page:field_last_updated
Last Updated