field_block:node:page:title

Chaw Pab Ua Se Pub Dawb (Free Tax Sites - Hmong)

field_block:node:page:body

Cov chaw Volunteer Income Tax Assistance (VITA) thiab AARP Tax-Aide pab ua se mus rau tsoom fwv (federal) thiab nram xeev (state), nrog rau cov nqi xaub tsev thiab them se av kom tau nyiaj rov qab (property tax refund returns). Muaj ntau tshaj 200 qhov chaw pab ua se pub dawb nyob thoob plaws xeev Minnesota. Tej zaum koj kuj yuav tsim nyog tau txais kev pab ua se pub dawb.

Qhia Txog Cov Kev Pab
Cov chaw pab ua se dawb nyob hauv lub xeev Minnesota muaj rhuav tshem lawm los yog txo lawv cov kev pab vim tus kab mob COVID-19. Mus nrhiav cov chaw tseem qhib, cov sij hawm, thiab cov xov tooj nyob hauv peb lub Vas Sab Qhia Txog Cov Chaw Ua Se Dawb.

Tej zaum koj tsim nyog ua koj cov se hauv computer dawb xwb. Mus saib seb koj puas tsim nyog tau kev pab dawb, mus saib peb cov kws ua se hauv computer.

Kom paub tshaj txog lub xeev cov kev ua se thiab lwm cov xov tseem ceeb, mus saib Peb Txoj Kev Teb vim tus kab mob COVID-19.

field_block:node:page:field_paragraph

Contact Info

field_block:node:page:field_last_updated
Last Updated