field_block:node:page:title

Cov Chaw Npaj Ua Se Pub Dawb (Free Tax Sites - Hmong)

field_block:node:page:body

Tej zaum koj kuj tsim nyog tau txais kuv pab ua se pub dawb rau koj los ntawm Volunteer Income Tax Assistance (VITA) or AARP Tax-Aide.  Cov program nov pb koj npaj cov se federal thiab state income tax thiab se vaj tse (property tax refund returns).

Nco tseg: Kev pab ua se pub dawb tsis qhib lawm lub sijhawm no. Rov qab tuaj nrhiav thaum lub Ib Hlis Ntuj yuav tag ntawv seb chaw ua se pub dawb yuav rov qhib thaum twg rau xyoo 2023.

field_block:node:page:field_paragraph

Contact Info

field_block:node:page:field_last_updated
Last Updated