field_block:node:page:title

Chaw Pab Ua Se Pub Dawb (Free Tax Sites - Hmong)

field_block:node:page:body

Cov chaw Volunteer Income Tax Assistance (VITA) thiab AARP Tax-Aide pab ua se mus rau tsoom fwv (federal) thiab nram xeev (state), nrog rau cov nqi xaub tsev thiab them se av kom tau nyiaj rov qab (property tax refund returns). Muaj ntau tshaj 200 qhov chaw pab ua se pub dawb nyob thoob plaws xeev Minnesota. Tej zaum koj kuj yuav tsim nyog tau txais kev pab ua se pub dawb.

field_block:node:page:field_paragraph

Contact Info

field_block:node:page:field_last_updated
Last Updated