field_block:node:page:title

Cov Chaw Npaj Ua Se Pub Dawb (Free Tax Sites - Hmong)

field_block:node:page:body

Tej zaum koj kuj tsim nyog tau txais kuv pab ua se pub dawb rau koj los ntawm Volunteer Income Tax Assistance (VITA) or AARP Tax-Aide.  Cov program nov pb koj npaj cov se federal thiab state income tax thiab se vaj tse (property tax refund returns).

Siv cov cuab yeej tshawb fawb ntawm nplooj ntawv no — los yog sim pev cov interactive map (daim ntawv qhia) — kom nrhiav tau cov chaw, cov sij hawm qhib, thiab kev tiv tauj.

Los yog, koj ua tau koj li se ntawm koj tus kheej hauv online dawb. Xyuas seb koj puas tsim nyog. Check if you qualify. (Xyuas seb koj puas tsim nyog.)

field_block:node:page:field_paragraph

Nrhiav Qhov Chaw Npaj se Dawb

Contact Info

field_block:node:page:field_last_updated
Last Updated