field_block:node:page:title

Kuv yuav them se rov qab li cas? (Make a Payment-Hmong)

field_block:node:page:body

Cov ntsiab lus hauv qab no qhia txog tias koj yuav them li cas yog tias koj tshuav se nyiaj ua hau lwm (income tax).

Cov neeg feem coob lawv yuav tsum ua lawv cov se (income taxes) kom tsis pub dhau lub Plaub Hlis Ntuj hnub tim 15.  Koj yuav tsum them koj cov se uas koj tiv los yog tshuav kom tsis pub dhau lub Plaub Hlis Ntuj hnub tim 15, txawm hais tias koj ua koj li se tom qab.  Yog hais tias lub Plaub Hlis Ntuj hnub tim 15 poob rau hnub vas xaum los vas thiv los yog yog hnub uas tsis ua hau lwm (holiday), koj yuav tsum them kom tsis pub dhau hnub uas qhib ua hau lwm tom qab ntawd.  Yog hais tias koj tsis them qhov uas koj tiv kom tas rau lub Plaub Hlis Ntuj hnub tim 15, tej zaum peb kuj yuav rub txim thiab paj ntxiv rau qhov uas koj tsis tau them. 

Them ncaj nraim tawm hauv koj lub tuam txhab cia nyiaj (bank account).

  • Koj them hauv xov tooj los tau thiab, hu rau ntawm 1-800-570-3329.
    • Ceeb toom: Revenue tus xov tooj siv ua se thiab them se yuav tsis muaj ntxiv lawm tom qab Lub Plaub Hli Ntuj Vas Thib 20, 2021. Peb muaj lwm txoj kev pab koj them se nyob rau hauv no.

Them nrog credit los yog debit card uas koj tau los ntawm koj lub tuam txhab cia nyiaj (muaj nqi).

  • Value Payment Systems LLC yog ib lub tuam txhab sab nrauv. Yuav muaj nqi ntxiv yog koj siv txoj kev them no. Siv lawv lub Nqi Laij Lej ntawm Value Payment Systems LLC seb lawv yuav ntxiv nqi pestsawg.
  • Them hauv xov tooj ntawm 1-855-9-IPAY-MN (1-855-947-2966) txhua lub sijhawm hnub Monday txog Friday, thaum 7 teev sawv txov txog 7 teev tsaus ntuj.

Them nrog check thiab daim tw them nqi

  • Xa koj daim check thiab koj daim tw them nqi rau qhov chaw nyob uas muaj sau rau ntawm daim tw them nqi. Koj yuav tsum ntaus txhua yam uas lawv toob kas rau ntawm daim tw them nqi lawv thiaj yuav pauv koj daim tshev.

Them nrog ib daim check koj yuav (money order) thiab daim tw them nqi

  • Xa raws raim li xa ib daim check (saib saum toj).

Tuaj them kiag nyiaj ntsuab

  • Yog koj xav them nrog nyiaj ntsuab, tuaj rau ntawm 600 N. Robert St., St. Paul MN.

Them ib qho zuj zus kom txog thaum tas (Payment Agreements)

Yog hais tias koj them tsis tau koj qhov se ib zaug kom tas nrho, them ntau li qhov uas koj them tau kom tsis pub dhau hnub uas lawv hais tias koj yuav tsum them kom tas, koj qhov txim thiab paj uas lawv yuav rub ntxiv rau koj thiaj li tsis ntau ntau.  Tom qab hnub uas koj yuav tsum them tuaj lawm, peb yuav xa ib daim ntawv rau koj yog hais tias koj tseem tiv se, txim, thiab paj.  Yog koj xav thov kom xyuas seb koj ho them tau ib hlis pes tsawg, tos kom txog thaum koj txais tau daim ntawv no ces mus rau ntawm www.revenue.state.mn.us thiab sau payment agreement rau ntawm qhov Search box los yog hu rau peb ntawm 651-556-3003 los yog 1-800-657-3909 (hu dawb).  Yog koj siv qhov uas yuav thov them ib qho zuj zus kom txog thaum tas no koj yuav tau them ib qho nqi $50 uas yuav thim tsis tau rov qab. 

Hmong - How do I make a payment?

Contact Info