field_block:node:page:title

Chaw Pab Ua Se Pub Dawb (Free Tax Sites - Hmong)

field_block:node:page:body

Peb lub program pab ua se pub dawb thiab lub program AARP pab ua sev federal, ua sev state thiab ua sev tsev. Tej zaum peb pab tau koj ua se pub dawb. 

Kev pab ua se pub dawb tsis qhib lawm lub sijhawm no. Rov qab tuaj nrhiav thaum lub Ib Hlis Ntuj yuav tag ntawv seb chaw ua se pub dawb yuav rov qhib thaum twg rau xyoo 2022.

Cov Kev Pab Hloov Tshiab
Muaj ntau qhov chaw ua se pub dawb nyob rau hauv Minnesota, lawv tsis muaj chaw ntau pab vim tus kab mob COVID-19. Siv peb cov Nrhiav Chaw Ua Se Pub Dawb pab koj nrhiav chaw ua se rau koj thiab koj tsev neeg. Los sis siv peb daim ntawv qhia kev. Diam ntawv qhia kev pab koj nrhiav cov chaw ua se pub dawb, sijhawm thiab xov tooj. Yog koj xav ua koj cov se koj tus kheej, peb muaj ua sev pub dawb online thiab. Saib ntawm no sev koj puas tsim nyog ua se pub dawb (Free Electronic Filing). 

field_block:node:page:field_paragraph

Contact Info

field_block:node:page:field_last_updated
Last Updated