Navigate Up
Sign In
Last Updated: 6/22/2018

Hmong

Contact Us

Taxpayer Rights

651-556-6013
855-452-0767
8:00 a.m.- 4:30 p.m. Mon.- Fri.

more

Top FAQs

  • No Top FAQs for this page
see all

Related Information

About This Page

Kuv tiv nyiaj rau Minnesota Department of Revenue. Tamsim no yuav ua li cas? (I owe the Minnesota Department of Revenue. Now what?)

Kuv cov cai es yog ib tug neeg them se yog dabtsi? (What are my rights as a taxpayer?)

Minnesota Revenue tab tom kuaj xyuas (saib xyuas dua) kuv cov se ua mus. Tamsim no, yuav ua li cas? (Minnesota Revenue is auditing (reviewing) my tax return. Now what?)

Chaw Pab Ua Se Pub Dawb (Free Tax Preparation Sites)

Kuv yuav them se rov qab li cas? (How do I make a payment?)

Txim thiab paj rau cov se ua hau lwm (Penalty and Interest)

Xa Ncaj Nraim Rau Koj (Direct Deposit)

Koj Yuav Xaiv Ib Tug Neeg Ua Se Rau Koj Li Cas (Choosing a Tax Preparer)

Kev Pab Rau Koj Yog Koj Muaj Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Qib K-12 (K-12 Education Subtraction and K-12 Education Credit)

Qhov Nyiaj (Credit) Rau Tsev Neeg Ua Hau Lwm…Muab qhov nyiaj rau koj txoj kev ua hau lwm! (Working Family Credit…get credit for working!)