Navigate Up
Sign In
Last Updated: 4/19/2019

Chaw Pab Ua Se Pub Dawb

Contact Us

Individual Income Tax

651-296-3781
800-652-9094
8:00 a.m.- 4:30 p.m. Mon.- Fri.

more

Top FAQs

Related Information

About This Page

Cov chaw Volunteer Income Tax Assistance (VITA) thiab AARP Tax-Aide pab ua se mus rau tsoom fwv (federal) thiab nram xeev (state), nrog rau cov nqi xaub tsev thiab them se av kom tau nyiaj rov qab (property tax refund returns).

Kuv puas tsim nyog tau txais kev pab ua se pub dawb? 

Koj kuj tsim nyog yuav tau txais kev pab los ntawm qhov kev pab ua se Volunteer Income Tax Assistance (VITA) yog hais tias koj muaj ib qho ntawm cov hauv qab no:

  • Koj muaj hnub nyoog 60 xyoo los yog laus dua,
  • Koj yog neeg xiam oob qab (disabled),
  • Koj hais lus Askiv (English) tsis tau zoo los yog tsis paub hais
  • Koj qhov nyiaj xyoo uas koj ua hau lwm tau yog $55,000 los yog tsawg dua

AARP Tax-Aide cov chaw ua se tsis txwv kev peb raws nyiaj xyoo thiab hnub nyoog.

Tag nrho cov chaw ua se pub dawb no tsuas yog ua cov se uas tsis muaj lwm yam nyuaj xwb (basic returns).

Puas muaj kev pab ua se pub dawb rau tam sim no?

Muaj, tej co chaw qhib thaum lub caij ntuj sov.
 

Kuv yuav nrhiav cov chaw ua se pub dawb li cas?

Feem ntau cov chaw ua se pub dawb qhib thaum lub Ob Hli Ntuj txog lub Plaub Hlis Ntuj hnub tim 15.

Tseem Ceeb:

  • Cov ntaub ntawv qhia txog cov chaw pab ua se pub dawb yog nthuav tawm los ntawm cov koos haum ua hau lwm pub dawb.  Txawm tias cov ntaub ntawv qhia txog cov chaw ua se no yeej yog thiab tseeb thaum lub sib hawm uas muab tso rau ntawm qhov tshooj cab sab no, tej zaum sib hawm thiab hnub qhib kuj yuav hloov nyob rau thaum lub caij ua se.  Thov saib kom tseeb txog lub sib hawm thiab hnub qhib thaum nej tshawb nrhiav ua ntej nej mus ntawm cov chaw ua se.
  • Paub qhov tseeb seb koj yuav nrhiav qhov kev pab ua se VITA los AARP Tax-Aide vim qhov koj xaiv yuav qhia tau rau koj tias qhov chaw twg thiaj li zoo rau koj siv.
  • Tag nrho cov chaw ua se pub dawb yeej siv lus Askiv (English).  Yog koj xav nrhiav ib qho chaw uas siv lwm yam lus, koj xaiv hom lus uas koj nrhiav los ntawm qhov chaw xaiv (drop down menu).
  • Cov neeg them se uas yog neeg xiam oob qhab (muaj disabilities) yuav tsum hu ncaj qha rau cov chaw ua se mus nug seb puas muaj kev pab kom cov neeg xiam oob qab mus nkag rau thiab tawm los ntawm qhov chaw ua se yooj yim, thiab thov kev pab yog tias xav tau kev pab.
  • Yog hais tias koj nrhiav tsis tau ib qho chaw ua se nyob ze koj, hu rau tus xov tooj 651-296-3781 los yog 1-800-652-9094 (hu dawb) mus nug txog los yog nrhiav qhov chaw ua se uas nyob ze koj.

Kuv yuav nqa dabtsi nrog kuv?

Saib peb cov ntaub ntawv hauv qab no. Koj muab luam tau. Nws yuav qhia seb cov ntaub ntawv uas feem coob neeg yuav nqa nrog tuaj ua se yog daim twg.
 
Printable PDFs