Navigate Up
Sign In
Last Updated: 1/26/2017

Txim thiab paj rau cov se ua hau lwm (Individual Income Tax)

​Ua se thiab them se lig yuav ua rau koj poob nyiaj ntau.  Siv cov ntaub ntawv kev qhia hauv qab no los pab koj kom koj ho tsis txhob raug them txim thiab paj ntau.

Hom txim ​Kuv yuav ua li cas kuv thiaj li tsis tau them qhov txim no?
​Ua Se Lig

​Ua koj cov se kom tiav rau hnub uas tsoom fwv teev tseg hais tias txhua tus yuav tsum ua se kom tag los yog yog hais tias koj tau thov ncua lub sib hawm ua se, ua se kom tiav tsis pub dhau hnub teev tseg tias koj yuav tsum tau ua.

Cim Tseg: Tshwj tsis yog hais tias koj muaj koj ib lub sib hawm ua se, hnub uas yuav tsum ua se kom tiav yog lub Plaub Hlis Ntuj, hnub tim 15 thiab hnub uas rau cov se uas thov ncua yog lub Kaum Hlis Ntuj, hnub tim 15.

​Them Lig
  • ​Them koj cov se kom tag rau hnub uas koj yuav tsum tau them (txawm hais tias koj tau thov kom lawv ncua sib hawm rau koj), los yog
  • Them tsawg kawg nkaus kom yog 90 feem puas ntawm qhov se uas koj raug them kom tsis pub dhau hnub uas koj yuav tsum them thiab them qhov tshuav kom tsis pub dhau hnub uas thov ncua.
​Cov Se Uas Dhau Ntev Heev Lawm Tsis Ua ​Yog hais tias koj tau txais ib daim ntawv tias koj yuav tsum tau ua koj li se (Demand to File), teb rov qab kom raws li cov ntsiab lus uas nyob rau hauv daim ntawv kom tsis pub dhau 30 hnub.

​Them Lig Rau Cov Se Uas Yuav Tsum Tau Them

​Yog hais tias koj tau txais ib daim ntawv tias koj yuav tsum tau them koj li se, teb rov qab kom raws li cov ntsiab lus uas nyob rau hauv daim ntawv kom tsis pub dhau 60 hnub.

 

Hom Txim ​Qhov txim no yuav raug pes tsawg?       
​Ua Se Lig

​5 feem pua ntawm qhov se uas tsis tau them nyob rau hnub uas yuav tsum tau them.

Cim Tseg: Daim ntawv ncua hnub uas koj ua koj li se tsuas yog ncua hnub uas koj yuav tsum tau ua koj li se xwb, tsis yog ncua hnub uas koj yuav tsum them koj li se.

​Them Lig
  • ​4 feem puas ntawm qhov se uas tsis tau them nyob rau hnub uas yuav tsum tau them.
  • 5 feem puas ntawm cov se uas tsis tau them nyob rau 180 hnub tom qab uas ua koj li se.

Cim Tseg: Yog hais tias koj ua koj li se ua ntej hnub uas koj yuav tsum tau ua, nws yog 180 hnub txij li hnub uas yuav tsum tau ua cov se.

​Cov Se Uas Dhau Ntev Heev Lawm Tsis Ua ​5 feem puas ntawm cov se uas tsis tau them los yog $100 (seb qhov twg yog qhov ntau)
​Them Lig Rau Cov Se Uas Yuav Tsum Tau Them

​5 feem puas ntawm cov se uas tsis them nyob rau 60 hnub ntawm hnub uas rub se (assessment) [los yog tom qab kev txiav txim siab ntawm qhov kev thov (appeal)], thiab

5 feem puas ntawm cov se uas tsis tau them nyob rau 180 hnub txij li thaum hnub uas rub se

Nej puas rub paj?

Peb yeej rub.  Peb rub paj thiab txim rau cov se txij li thaum lub sib hawm uas dhau lawn es tsis them kom txog hnub uas them kom tag.  Qhov paj uas rub ntawd nws yuav hloov txua xyoo.  Cov nqi paj uas rub muaj raws li hauv qab no.                                                                                                             

​Year ​2010 – Tam sim no ​2009 ​2007-2008 ​2006
Interest Rate ​3 feem puas ​5 feem puas ​8 feem puas ​6 feem puas
 

Hmong - Penalty and Interest