field_block:node:landing_page:title

Turjumaano wa jiraan (Interpreters - Somali)

field_block:node:landing_page:body

Waaxdu waxay leedahay taleefan bilaash ah oo qabta adeegyada turjumaadda luqadaha kale. Isticmaal jadwalkan si aad ula soo xiriirto Waaxda iyo in aad isticmaasho adeeggan.

WixiiSu’aalo ah:

Wac:

Canshuurta Dakhliga ama Canshuur Celinta Hantida

​651-296-3781 or 1-800-652-9094

Canshuuraha Dakhliga Ganacsiga

651-556-3075​

Canshuurta Iibinta/Isticmaalka

651-296-6181 or 1-800-657-3777 ​

Canshuurta Lagaa hayo

651-282-9999 or 1-800-657-3594 ​

Canshuuraha Kale

651-297-1882​

Hubinta Canshuuraha

Isticmaal xiriiriyaha kor ku qoran, ama wac lambarka warqadda ku qoran ama ogaysiiska ee aad annaga naga heshay. ​

Ogaysiinta Ururinta ama Heshiiska Lacagaha

651-556-3003 or 1-800-657-3903 ​

Xuquuqda Canshuur Bixiyaha 651-556-6013 or 1855-452-0767

 

Interpreters available - Somali

Contact Info