field_block:node:landing_page:title

Peb muaj neeg txhais lus (Interpreters - Hmong)

field_block:node:landing_page:body

Lwm cov lus thiab kev pab - peb muaj neeg pab txhais lus pub dawb uas siv xov tooj hu. Yog xav tau kev pab, thov hu rau peb raws li hauv qab no.

Yog muaj lus nug txog:

Hu:

Kev ua se nyiaj txiag thiab kev ua se vaj tsev
(Individual Income Tax or the Property Tax Refund)

​651-296-3781 or 1-800-652-9094 ​(hu dawb)

Kev ua se lag luam
(Business Income Taxes )

651-556-3075​

Kev ua se muag khoom thiab siv khoom
(Sales and Use Tax )

651-296-6181 or 1-800-657-3777 ​(hu dawb)

Kev txiav se rau yus cov neeg ua num
(Withholding Tax )

651-282-9999 or 1-800-657-3594 (hu dawb)

Lwm yam se
(Other Taxes)

651-297-1882​

Kev raug tshawb xyuas se
(Tax Audits)

Siv ib tug xov tooj saum toj, los si hu rau tus xov tooj ntawm daim ntawv peb xa tuaj rau koj.

Ntawv tsib nqi los yog nrhiav kev ua hli them nqi
(Collection Notices or Payment Plans )

651-556-3003 or 1-800-657-3903 ​(hu dawb)

Pej xeem them se kev muaj feem thiab muaj cai
(Taxpayer Rights)

651-556-6013 or 1855-452-0767 (hu dawb)

Interpreters available - Hmong

Contact Info