Navigate Up
Sign In
Last Updated: 10/4/2017

Somali

Contact Us

Taxpayer Rights

651-556-6013
855-452-0767
8:00 a.m.- 4:30 p.m. Mon.- Fri.

more

Top FAQs

  • No Top FAQs for this page
see all

Related Information

About This Page

Waaxda Canshuuraha Minnesota lacag bay igu yeelatay. Hadda maxaan sameeyaa? (I owe the Minnesota Department of Revenue. Now what?)

Waa maxay xuquudayda ka canshuur-bixiye ahaan? (What are my rights as a taxpayer?)

Xaafiiska Canshuuraha wuxuu baaris hantidhowr ku samaynayaa (dib-u-eegayaa) canshuur-celintayda. Hadda maxaan sameeyaa? (Minnesota Revenue is auditing (reviewing) my tax return. Now what?)

Yaa u qalma canshuur xereynta bilaashka ah? (Free Tax Preparation Sites)

Sidee Iskaga Bixiyaa Lacagta?  (How do I make a payment?)

Ganaaxa iyo Dulsaarka Canshuurta Dakhliga ee Qofka (Penalty and Interest)

Kudirso sitoos ah kaydsiga (Direct Deposit)

Saad Udooran Laheed Canshuur Xareeye (Choosing a Tax Preparer)

Kharash Dhimis iyo Tixgelin Canshuureed (Xanaano illaa Dugsi Sare) (K-12 Education Subtraction and K-12 Education Credit)

Tixgalinta Qoyska Shaqeysta…shaqadaada tixgalin ku muteyso! (Working Family Credit…get credit for working!)