Navigate Up
Sign In
Last Updated: 2/2/2017

Turjumaano wa jiraan

Waaxdu waxay leedahay taleefan bilaash ah oo qabta adeegyada turjumaadda luqadaha kale. Isticmaal jadwalkan si aad ula soo xiriirto Waaxda iyo in aad isticmaasho adeeggan.

WixiiSu’aalo ah: Wac:
Canshuurta Dakhliga ama Canshuur Celinta Hantida ​651-296-3781 or 1-800-652-9094
Canshuuraha Dakhliga Ganacsiga 651-556-3075​
Canshuurta Iibinta/Isticmaalka 651-296-6181 or 1-800-657-3777 ​
Canshuurta Lagaa hayo 651-282-9999 or 1-800-657-3594 ​
Canshuuraha Kale 651-297-1882​
Hubinta Canshuuraha ​Isticmaal xiriiriyaha kor ku qoran, ama wac lambarka warqadda ku qoran ama ogaysiiska ee aad annaga naga heshay. ​
Ogaysiinta Ururinta ama Heshiiska Lacagaha 651-556-3003 or 1-800-657-3903 ​
Xuquuqda Canshuur Bixiyaha 651-556-6013 or 1855-452-0767

Interpreters available - Somali