Navigate Up
Sign In
Last Updated: 5/1/2017

Chaw Pab Ua Se Pub Dawb

Kuv puas tsim nyog tau txais kev pab ua se pub dawb?

Tej zaum koj kuj yuav tau xais kev pab ua koj li se nyob rau cov chaw uas pab ua se pub dawb nyob thoob plaws hauv xeev Misnisxaustas.  Koj kuj tsim nyog yuav tau txais kev pab los ntawm qhov kev pab ua se Volunteer Income Tax Assistance (VITA) yog hais tias koj muaj ib qho ntawm cov hauv qab no:

  • Koj muaj hnub nyoog 60 xyoo los yog laus dua,
  • Koj yog neeg xiam oob qab (disabled),
  • Koj hais lus Askiv (English) tsis tau zoo los yog tsis paub hais, los yog
  • Koj qhov nyiaj xyoo uas koj ua hau lwm tau yog $54,000  los yog tsawg dua

Tsis tag li no xwb, AARP Tax-Aide qhov kev pab ua se kuj pab ua se pub dawb rau txhua tus, tshwj xeeb yog cov uas muaj hnub nyoog 60 xyoo los yog laus dua.  AARP cov chaw ua se tsis hais txog cov nyiaj xyoo uas koj ua hau lwm tau thiab hnub nyoog.

Ob qho kev pab ua se pub dawb no tsuas yog ua cov se uas tsis muaj lwm yam nyuaj xwb (basic returns).

Thaum twg thiaj li muaj kev pab ua se pub dawb?

Cov chaw ua se pub dawb feem ntau yog qhib thaum lub ob hlis ntuj, hnub tim 1, mus txog rau lub plaub hlis ntuj, hnub tim 15.  Muaj tej qhov chaw kuj qhib nyob rau thaum lub caij ntuj sov los pab ua se nqi se tsev (homestead credit for homeowners and property tax refund for renters) los yog cov se rau cov xyoo dhau los nram ntej uas tsis tau ua.

Tseem Ceeb – ua ntej koj tshawb nrhiav:

  • Paub qhov tseeb seb koj yuav nrhiav qhov kev pab ua se VITA los AARP Tax-Aide vim qhov koj xaiv yuav qhia tau rau koj tias qhov chaw twg thiaj li zoo rau koj siv.
  • Cov ntaub ntawv qhia txog cov chaw pab ua se pub dawb yog nthuav tawm los ntawm cov koos haum ua hau lwm pub dawb nyob rau hauv zej zog.  Txawm tias cov ntaub ntawv qhia txog cov chaw ua se no yeej yog thiab tseeb thaum lub sib hawm uas muab tso rau ntawm qhov tshooj cab sab no, tej zaum sib hawm thiab hnub qhib kuj yuav hloov nyob rau thaum lub caij ua se.  Thov saib kom tseeb txog lub sib hawm thiab hnub qhib thaum nej tshawb nrhiav ua ntej nej mus ntawm cov chaw ua se.
  • Tag nrho cov chaw ua se pub dawb yeej siv lus Askiv (English).  Yog koj xav nrhiav ib qho chaw uas siv lwm yam lus, koj xaiv hom lus uas koj nrhiav los ntawm qhov chaw xaiv (drop down menu).
  • Cov neeg them se uas yog neeg xiam oob qhab (muaj disabilities) yuav tsum hu ncaj qha rau cov chaw ua se mus nug seb puas muaj kev pab kom cov neeg xiam oob qab mus nkag rau thiab tawm los ntawm qhov chaw ua se yooj yim, thiab thov kev pab yog tias xav tau kev pab.
  • Yog hais tias koj nrhiav tsis tau ib qho chaw ua se nyob ze koj, hu rau tus xov tooj 651-296-3781 los yog 1-800-652-9094 (hu dawb) mus nug txog los yog nrhiav qhov chaw ua se uas nyob ze koj.

Cov chaw thiab sib hawm qhib ua se thaum lub caij ntuj sov muaj nyob rau ntawm qhov chaw tshawb hauv qab hauv.  Thov saib kom tseeb txog ntawm cov hnub thiab sib hawm qhib rau txhua qhov chaw ua se.

    (Within Miles)

Kuv Yuav Nqa Dab Tsi Nrog Kuv Thaum Kuv Mus Ua Se?

Ceeb toom: Yog koj xav tau kev pab txhais cov ntaub ntawv no dawb, thov hu rau cov xov tooj hauv qab no.  Qhia rau tus neeg uas teb koj tsab xov tooj tias koj hais hom lus twg ces tus neeg ntawd mam li nrhiav ib tug neeg los txhais lus rau koj.

Hmong - Free Tax Preparation Sites