Navigate Up
Sign In
Last Updated: 1/26/2017

Kuv yuav them se rov qab li cas?

​Cov ntsiab lus hauv qab no qhia txog tias koj yuav them li cas yog tias koj tshuav se nyiaj ua hau lwm (income tax).

Cov neeg feem coob lawv yuav tsum ua lawv cov se (income taxes) kom tsis pub dhau lub Plaub Hlis Ntuj hnub tim 15.  Koj yuav tsum them koj cov se uas koj tiv los yog tshuav kom tsis pub dhau lub Plaub Hlis Ntuj hnub tim 15, txawm hais tias koj ua koj li se tom qab.  Yog hais tias lub Plaub Hlis Ntuj hnub tim 15 poob rau hnub vas xaum los vas thiv los yog yog hnub uas tsis ua hau lwm (holiday), koj yuav tsum them kom tsis pub dhau hnub uas qhib ua hau lwm tom qab ntawd.  Yog hais tias koj tsis them qhov uas koj tiv kom tas rau lub Plaub Hlis Ntuj hnub tim 15, tej zaum peb kuj yuav rub txim thiab paj ntxiv rau qhov uas koj tsis tau them. 

Cov kev uas koj yuav xaiv yog hais tias koj raug them se

Misnisxaustas qhov chaw khaws thiab tuav se (Minnesota Department of Revenue) muaj ob peb qho rau koj xaiv yog hais tias koj raug them se rov qab.

  • Kom rho nyiaj nyaj nraim tawm hauv koj tus nab npawb hauv koj lub tuam txhab cia nyiaj (bank account).  Mus rau ntawm www.revenue.state.mn.us thiab sau payment options rau ntawm qhov Search box los yog hu rau 1-800-570-3329.  Peb tsis rub nqi rau qhov uas koj siv qhov kev them nqi no.
  • Siv daim credit los yog debit card uas koj siv koj cov nyiaj tom koj lub tuam txhab cia nyiaj los them.  Mus rau ntawm paytax.at/mn/ los yog hu rau 1-855-947-2966.  Qhov Value Payment Systems mam li txais koj cov nyiaj thiab yuav rub ib qho nqi rau koj rau qhov koj siv qhov kev them nqi no.
  • Siv koj daim tshev los yog yuav ib daim tom taj laj los them (check or money order). Mus rau ntawm www.revenue.state.mn.us thiab sau pay by check rau ntawm qhov Search box.  Ua raws li cov lus qhia nyob rau ntawm qhov e-Services Payment Voucher System.

 

Them ib qho zuj zus kom txog thaum tas (Payment Agreements)

Yog hais tias koj them tsis tau koj qhov se ib zaug kom tas nrho, them ntau li qhov uas koj them tau kom tsis pub dhau hnub uas lawv hais tias koj yuav tsum them kom tas, koj qhov txim thiab paj uas lawv yuav rub ntxiv rau koj thiaj li tsis ntau ntau.  Tom qab hnub uas koj yuav tsum them tuaj lawm, peb yuav xa ib daim ntawv rau koj yog hais tias koj tseem tiv se, txim, thiab paj.  Yog koj xav thov kom xyuas seb koj ho them tau ib hlis pes tsawg, tos kom txog thaum koj txais tau daim ntawv no ces mus rau ntawm www.revenue.state.mn.us thiab sau payment agreement rau ntawm qhov Search box los yog hu rau peb ntawm 651-556-3003 los yog 1-800-657-3909 (hu dawb).  Yog koj siv qhov uas yuav thov them ib qho zuj zus kom txog thaum tas no koj yuav tau them ib qho nqi $50 uas yuav thim tsis tau rov qab. 
 

Hmong - How do I make a payment?